Om oss

OM OSS

Om oss
Vi är ett litet företag som har olika verksamheter och verkar i helt olika branscher under samma paraply -Vargfjäll group AB. Vi startade upp verksamheten i början av 2018. Dock har vi lång erfarenhet av förändringsarbete, sedan 1988. Christer Vargfjäll är socionom och arbetat med konsulentstödd familjehemsvård sedan 2008, både operativt och som enhetschef i flera större vårdkoncerner.


Vargfjäll Group AB -Socionom- och familjehemstjänster är en verksamhet som vänder sig till kommuner, landsting och företag. Vi stöder även ideella organisationer med vår kompetens. Vi arbetar med alla typer av förändringsprocesser. Mycket av vårt fokus ligger för närvarande på familjehemsarbete och öppenvårdsarbete. Vi har tillstånd av IVO att bedriva konsulentstödda familjehem och öppenvård riktad till barn, unga och familjer. 


Vi handleder och stödjer individer, familjehem och vanliga ”biologiska” familjer. Interventioner / motiverande samtal /behandlingsinsatser i familjer och för enskilda och grupp. Skolkurativa insatser inkl handledning till lärare. Utredningar är en liten del av uppdragen men som förekommer likväl.


Vi utgår från anknytningsteori, systemteori, utvecklingspsykologisk och kognitiv teori och miljöterapeutiska referenser. I utredningssammanhang och i praktiska insatser utgår vi alltid från BBIC. Varje uppdrag är unikt och metod görs i samråd med inblandade parter. Vi ser att det är fruktsamt att dela in familjehemsprocessen i anknytningsfas, arbetsfas och avslutningsfas där de olika faserna oftast kräver olika förhållningssätt och insatser.


Några av de metoder som vi använder kan nämnas. Klassisk handledning innehållande; identifikation, bekräftelse, inspiration, ”ventil-funktion”/ reducerande av känslomässig belastning, problemlösning, hjälp med att se saker objektivt, att få hjälp med att våga pröva annorlunda förhållningssätt samt härbärgering /”kompostering” / (ibland arkivering) av känslomässig upplevelse. Handledningens syftar också till: Stärka relationen klient – familjehem, avlasta familjehemmets känsla av ansvar, upprätthålla roller och uppmuntra fungerande förhållningssätt.

( Motiverande Intervju/ samtal, Nätverksmöten / familjerådslag (NZ-modell), barnsamtal med tex tejping, Lösningsfokuserad korttidsterapi. ICDP-inspirerande och Marte-Meoinspirerande ansatser. Kommunikationsanalys. Omvända reflekterande samtal. Kliniska observationsstudier etc.

 

Till sist, och faktiskt det viktigaste:

”I allt arbete använder vi övertygelsen om alla människors förmåga till förändring. Respekt, ärlighet och delaktighet är en fundamental grund”.
/C Vargfjäll


Christer Vargfjäll - socionom

Kontakta oss

Veneröd 550

44295 Hålta

info@vargfjall.se

Tel - 0722 49 11 30

Adm - 0733 50 70 30

© Copyright. All Rights Reserved.